facebook

Obchodné podmienky

Podmienky používania webovej stránky www.najlacnejsievlasy.sk z zásady ochrany a spracovania osobných údajov.

 

Náš e-shop www.najlacnejsievlasy.sk pristupuje k ochrane osobných údajov zodpovedne a so všetkou vážnosťou. Nižšie nájdete podrobný popis ako pristupujeme k spracovaniu Vašich údajov. Ak by sme to ale mali zostručniť, tak takto:

 • Náš e-shop zbiera len údaje nevyhnutné pre dodanie Vašej objednávky.
 • Odovzdávame ich len kuriérovi a to len preto, aby Vás našiel
 • Po troch rokoch ich automaticky mažeme.
 • Používame klasické vyhodnocovacie nástroje a žiadny osobný profiling – nespájame si osobné údaje.
 • Newsletter Vám budeme zasielať len ak sa k nemu prihlásite
 • Používame Cookies, lebo bez nich by nefungoval ani košík. A tiež nechceme aby Vás naháňala nezmyselná reklama. Ak ale preferujete radšej nezmyselnú reklamu, tak ich môžete kedykoľvek vymazať.

1.Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Najdlhšie vlasy s.r.o., so sídlomBaničova 518/1, Nitra 949 11, IČO: 50806173, zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 42937/N ako prevádzkovateľ  (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

2.Spracovanie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ a Objednávajúci sa zaväzujú plniť právne požiadavky a povinnosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Zákon“) v súvislosti so svojou činnosťou pri plnení Objednávky. Prevádzkovateľ aj Objednávajúci sa súčasne zaväzujú, že budú pri plnení Objednávky, postupovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR"), ako náhle toto nariadenie nadobudne účinnosť (25. mája 2018), ako aj v súlade s právnymi predpismi či záväznými pravidlami, ktoré budú na úrovni Európskej únie alebo v Slovenskej republike prijaté za účelom vykonania alebo adaptácie tohto nariadenia. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si v tejto súvislosti všetku potrebnú súčinnosť.
 2. Týmto ustanovením sa preto upravujú vzťahy medzi Objednávajúcim, ako Poskytovateľom osobných údajov a Prevádzkovateľom, ako Prevádzkovateľom osobných údajov. Objednávajúci týmto v zmysle ustanovenia § 34 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov poveruje Prevádzkovateľa k spracovaniu osobných údajov dotknutých osôb v nižšie uvedenom rozsahu, trvaní a účelu, za nižšie uvedených podmienok.
 3. Dotknutými osobami sa na účely zmluvného vzťahu rozumejú fyzické osoby –zákazníci (Objednávajúci), návštevníci webu, kontaktné osoby Objednávajúceho.
 4. Predmetom spracúvania osobných údajov sú údaje, ktoré Objednávajúci odovzdal Prevádzkovateľovi v rozsahu potrebnom na výkon a plnenia povinností podľa Objednávky/zmluvy:
  1. Meno a Priezvisko
  2. Fakturačná adresa
  3. Dodacia adresa
  4. Telefónne číslo
 5. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie a/alebo dodanie tovarov a služieb Objednávajúcemu spočívajúce najmä v dodaní tovarov prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a plnenie iných práv a povinností vyplývajúcich z Objednávky. Tieto údaje sú nevyhnutné pre účely dodania objednaných tovarov a služieb. Pre účely dodania tovarov alebo služieb Prevádzkovateľ využíva kuriérske a špedičné spoločnosti s ktorými ma riadne uzatvorené zmluvy o poskytovaní služieb. Využívané kuriérske spoločnosti sa súčasne zaviazali Sprostredkovateľskými zmluvami dodržiavať zákonné pravidlá ochrany osobných údajov. Využívané kuriérske spoločnosti sú:
  1. Slovenská Pošta (https://www.posta.sk/stranky/ochrana-osobnych-udajov)
 6. Osobné údaje môžu byť Prevádzkovateľom spracúvané len po dobu trvania účelu a to 3 roky a v prípade právneho základu po dobu vyžadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 7. Po ukončení spracúvaní osobných údajov, Prevádzkovateľom všetky osobné údaje buď zmaže alebo vráti Objednávajúcemu a zmaže tiež všetky existujúce kópie.
 8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje bude spracúvať len na základe pokynov Objednávajúceho. Pre vylúčenie pochybností spracovávanie osobných údajov v súlade s povinnosťami Prevádzkovateľa dohodnutými v rámci Objednávky, sa považuje za vykonávané v súlade s inštrukciami Objednávajúceho.
 9. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby neporušil žiadne ustanovenie Zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo nespôsobil skutočnosť, ktorá by znamenala porušenie Zákona či iného všeobecne záväzného právneho predpisu.
 10. Ihneď ako sa Prevádzkovateľ dozvie, že došlo k porušeniu ochrany osobných údajov, bezodkladne keď sa dozvedel, že k porušeniu ochrany osobných údajov došlo, takéto porušenie oznámi Objednávateľovi na kontaktný e-mail uvedený v Objednávke.
 11. Prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie takejto úrovne zabezpečenia, ktorá zodpovedá danému riziku, a to s prihliadnutím na stav techniky, charakteru, rozsahu, kontextu a účelom spracovania aj k rôzne pravdepodobným a rôzne vážnym rizikám pre práva a slobody fyzických osôb.
 12. Pri posudzovaní vhodnej úrovne bezpečnosti Prevádzkovateľ zohľadnil najmä riziká, ktoré predstavuje spracovanie, najmä náhodné alebo nezákonné zničenie, strata, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov alebo neoprávnený prístup k nim.
 13. Prevádzkovateľ okrem opatrení podľa § 39 Zákona, prijme tiež nasledujúce organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov v súlade so Zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi:
  1. zaviaže zamestnancov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje k  zachovávaniu mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli,
  2. bude osobné údaje uchovávať v náležite zabezpečených objektoch a miestnostiach,
  3. osobné údaje v elektronické podobe bude uchovávať na zabezpečených serveroch alebo na nosičoch dát, ku ktorým budú mať prístup len poverené osoby na základe prístupových hesiel a budú osobné údaje pravidelne zálohovať,
  4. zaistí diaľkový prenos osobných údajov buď len prostredníctvom verejne neprístupnej siete alebo prostredníctvom zabezpečeného prenosu po verejných sieťach,
 14. Prevádzkovateľ prehlasuje, že zabezpečenie osobných údajov v rámci poskytovaných služieb Objednávajúcemu je aj s ohľadom na ním prijaté ďalšie opatrenia dostačujúce, a to aj s prihliadnutím na stav techniky, nákladom na prevedenie, povahe, rozsahu, kontextu a účely spracovania aj k rôzne pravdepodobným a rôzne závažným rizikám pre práva a slobody fyzických osôb.
 15. V prípade ukončenia (doručenia) Objednávky nie sú Prevádzkovateľ, resp. jeho zamestnanci, popr. poverené tretie osoby, ktoré prišli do styku s osobnými údajmi, zbavení mlčanlivosti. Povinnosť mlčanlivosti u nich v takomto prípade trvá aj po ukončení účinnosti Objednávky, bez ohľadu na trvanie pomeru uvedených osôb k Prevádzkovateľ.

 

3.Používateľské údaje o návšteve našich webových stránok

Informácie, ktoré získavame počas vášho používania našich webových stránok využívame výlučne na štatistické vyhodnotenie. To nám pomáha prispôsobiť naše webové stránky vašim potrebám a zároveň ich optimalizovať. Osobné užívateľské profily pomocou nich nevytvárame.

Nástroje využívané na analýzu a vyhodnocovanie návštevnosti našich stránok:

 • Google Analytics
  Dáta, ktoré zbiera nástroj Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Osobné údaje zbierané nástrojom Analytics sú automaticky vymazávané po 26 mesiacoch od Vašej poslednej interakcie s našimi webstránkami.

4.COOKIES

Pri použití webových stránok goup.sk dochádza k ukladaniu súborov cookies (identifikačných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje.

Nástroje ukladajúce Cookies do Vášho zariadenia na základe nášho poverenia, platnej sprostredkovateľskej zmluve a účinnej spolupráce s nimi:

 • Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk)
 • Google Adwords (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk)

Osobné údaje ukladané v databázach e-shopu sú chránené prihlasovacím procesom. Východzie nastavenie databázy umožňuje prihlásenie do databázy len priamo zo servera. Samotné údaje sú uložené mimo verejne prístupných častí servera, čiže nie sú dostupné cez http protokol (internetový prehliadač). Heslá našich zákazníkov pre prihlásenie na webstránke alebo e-shope sú hashované šifrovacím kódom, čo fyzicky znemožňuje ich spätné prečítanie. Preto vám nikdy nemôžeme poslať Vaše zabudnuté heslo, ani my ho totiž nepoznáme a nedokážeme získať. Ak svoje heslo zabudnete, môžete si nechať vygenerovať nové heslo v časti “Zabudnuté heslo”.

E-shop má implementovanú funkciu automatického mazania všetkých osobných údajov z objednávok a registrovaných účtov 3 roky od ich poslednej aktivity.

Údaje, ktoré ukladá do trvalých Cookies platných po dobu 30 dní náš e-shop systém:

Zoznam (ID) a počty tovarov v košíku, ID použitej zľavy, Počet použitých bodov z vernostného programu na získanie zľavy, ID použitého zľavového kupónu k objednávke, ID účtovaného poplatku k objednávke, ID vybraného spôsobu platby, ID vybraného spôsobu doručenia, PSČ pre doručenie, ak je iné ako má zadané používateľ v profile, Ulica pre doručenie, ak je iná ako ma zadanú používateľ v profile, Mesto pre doručenie, ak je iné ako ma zadané používateľ v profile, Štát pre doručenie, ak je iný ako ma zadané používateľ v profile, bezpečnostný kontrolný sučet hodnôt cookies košíka, aby sa nedali ľubovolne zmeniť jeho položky.

V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:

 • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
 • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam goup.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).

V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok goup.sk, najmä negarantuje možnosť prispievať do diskusie v častiach blog a magazín.

Ako vymazať alebo zablokovať Cookies

Zobraziť, zmeniť a nastaviť ukladanie Cookies spoločnosťou Google si môžete kontrolovať nainštalovaním rozšírenia pre Váš prehliadač: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sk.  Z ukladania Cookies spoločnosťou Google sa môžete úplne odhlásiť po naištalovaní rozšírenia pre Váš prehliadač: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Pre zablokovanie Cookies ostatných poskytovateľov upravte nastavenia internetového prehliadača alebo zákážte používanie súboro Cookies vo Vašom prehliadači.

Prostredníctvom bezpečnostných nastavení vášho prehliadača si môžete sami vybrať, či sa Cookies budú ukladať, a to napríklad tak, že nebudete hneď od začiatku akceptovať žiadne Cookies alebo tieto budete akceptovať len na požiadanie, alebo sa rozhodnete, že Cookies budú po každom ukončení prehliadania webových stránok vymazané.

Návod na správu Cookies podľa Vášho prehliadača:

5.Reklamné služby súvisiace s používaním webových stránok

Na našich webových stránkach využívame služby Google Conversion Tracking a Google Remarketing. Google Conversion Tracking je analytická služba spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) pre meranie úspechu našich reklám umiestnených na Google (AdWords). Pokiaľ sa na naše stránky dostanete cez  s reklamu v Google, založí sa na vašom prehliadači Cookie. Tieto Cookies neslúžia na osobnú identifikáciu.

Pomocou Google Conversion Tracking môžeme my a Google rozoznať, že niekto klikol na našu reklamu umiestnenú  na Google a bol presmerovaný na našu stránku. Nevidíme pritom, aké iné stránky užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou Google Conversion Tracking slúžia výhradne pre zostavenie štatistík o úspechu a využívaní našich kampaní AdWords. Pritom však nezískavame a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať.

Na našich webových stránkach okrem toho využívame remarketingové technológie od Google, spoločnosti Netsuccess (reklamný systém Inres) alebo AdForm. Týmito technológiami môžu byť používatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných stránkach partnerskej siete Google, Inres alebo Adform. Remarketingové technológie Google, Inres a Adform tiež využívajú Cookies.

Pokiaľ si neprajete dostávať reklamu podľa vašich záujmov, môžete pomocou nastavení popísaných v bode 3. Cookies pre tento účel deaktivovať. 

6.Newsletter – e-mailový magazín

Pokiaľ sa chcete prihlásiť k bezplatnému odoberaniu newslettera, potrebujeme k tomu vašu e-mailovú adresu. Po odoslaní prihlasovacieho formulára od nás obdržíte potvrdzovací e-mail. Prihlásenie k odberu je platné až v okamihu kliknutia na link, uvedený v potvrdzovacom e-maily.  Vami poskytnuté údaje sú nevyhnutné a budú použité výhradne pre účely zasielania Newsletteru. Potvrdením prihlásenia potvrdzujete váš súhlas so spracúvaním vašej e-mailovej adresy a ďalších vašich dobrovoľne uvedených údajov na tu uvedený účel. Kontaktné údaje môžu byť za účelom doručenia a anonymného vyhodnocovania štatistík čítanosti e-mailu spracovávané tretími stranami a to:

 • Mailchimp

Z Newsletteru sa môžete kedykoľvek odhlásiť, napríklad tak, že využijete odhlasovaí link v spodnej časti každého e-mailu.

Pokiaľ pri prihlásení uvediete dobrovoľne ďalšie údaje o Vašej osobe (meno, priezvisko), použijeme tieto údaje len za účelom pripojenia osobného oslovenia k vášmu Newsletteru. Tieto údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo vymazať, pričom link na to určený nájdete v dolnej časti Newslettera. Následne sa tieto dobrovoľné dodatočné údaje obratom vymažú alebo zmenia podľa vášho zadania.

7.Kontaktné údaje a on-line formuláre

Pokiaľ požiadate o spätné kontaktovanie prostredníctvom e-mailu alebo niektorého z kontaktných formulárov na tejto webstránke, budú Vaše osobné údaje spracúvané ako oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať používateľa a poskytnúť návrh spolupráce, odpoveď na otázku alebo poradenstvo. poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov v kontaktných on-line formulároch je na základe slobodného uváženia a dobrovoľné; poskytnutie niektorých údajov je však nevyhnutné na to, Vaša požiadavka mohla byť spracovaná.

Zhromažďované osobné údaje, ktoré používateľ môže poskytnúť prevádzkovateľovi:

 • meno a/alebo priezvisko (nevyhnutné)
 • e-mailová adresa (nevyhnutné)
 • telefónne číslo (nevyhnutné)

Všetky osobné údaje poskytnuté prostredníctvom on-line formulárov sú spracovávané po dobu 3 roky a následne sú z príslušných formulárových databáz automaticky odstránené.

8.Zabezpečenie webstránok

Všetky dáta umiestnené na goup.sk a jej subdoménach sú chránené šifrovaným pripojením SSL, čo znemožňuje ich únik počas prenosu alebo kontaktu s našou webstránkou.

9.Poučenie dotknutej osoby v zmysle Zákona (§28):

 1. Ako dotknutá osoba, máte právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 2) v tomto odseku, ste oprávnený sa oboznámiť s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal vaše osobné údaje na spracúvanie,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis (zoznam) vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4. opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
  6. likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
  7. potvrdenie, či sú alebo nie sú o vás osobné údaje spracúvané,
  8. blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu.
 2. Ako dotknutá osoba, máte právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania vašich osobných údajov. Máte právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ budete informovaný v lehote 30 dní;
 3. Môžete podať oznámenie úradu na ochranu osobných údajov pri podozrení, že vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú;
 4. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca;
 5. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 6. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na účely priameho marketingu.

 

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie
Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.najlacnejsievlasy.sk sa považujú za záväzné. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maily, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Pre objednávky cez telefón platí cena, ktorá je uvedená na stránkach www.najlacnejsievlasy.sk v deň objednania tovaru. V takomto prípade bude kupujúci bezodkladne informovaný.
 
2. Ceny
Všetky ceny uvedené na stránkach www.najlacnejsievlasy.sk sú s DPH 20%.
Súčasťou každej dodávky je daňový doklad. Všetky ceny spolu s akčnými cenami platia až do odvolania alebo do vypredania zásob. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však už máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú Ste objednávali bez ohľadu na zmeny cien.
 
3. Vybavenie objednávky
Naša spoločnosť dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci má právo žiadať od kupujúceho overenie objednávky prostredníctvom emailu alebo telefónu.
Objednávať môžete aj telefonicky na uvedenom tel. čísle v pracovné dni od 10:00 - do 17:00.
Všetky objednávky prijaté do 12:00 hod. expedujeme ten istý deň ako boli prijaté.
 
4. Dodacie podmienky
Objednaný tovar doručujeme ako dobierku prostredníctvom kurierskej služby GLS alebo Kuriéra Slovenskej Pošty. Objednaný tovar expedujeme ihneď. Tovar uvedený v Akciovej ponuke (platí do vypredania zásob) expedujeme v deň prijatia objednávky alebo v najbližší pracovný deň. Ak sa doba vyexpedovania predĺží budeme Vás o tom informovať. Tovar bude doručený na Vami požadovanú adresu vyplnenú v objednávkovom formulári . Priemerná doba doručenia je 48 - 72 hodín.
Všetky objednávky do 15,- € je nutné vyplaťit vopred na náš účet.
 
5. Doprava
Vaše objednávky posielame na dobierku kurierskou službou GLS doplatok + 6,-€, alebo slovenskou poštou + 4,-€.
Výmena odtieňa posielame kurierskou službou GLS +6,-€, alebo sl. poštou doplatok + 4,-€.
Je nutné napísať, za aké vlásky si prosíte vymeniť spolu s vláskami čo budete posielať.
Ak pošlete vlásky a nespĺňate obchodné podmienky účtované Vám bude + 6,-€.
Všetky objednávky nad 100,-€ posielame automatický kuriérom GLS +6,-€,-€.
 
6. Záruka a reklamácia
Záruka začíná plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov rovnako ako v normálnom kamennom obchode. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré ma tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

K reklamácii  a k výmene odtieňa je potrebné pripojiť charakter chyby, kópiu kúpneho dokladu a kontakt na Vás. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme zákazníka. Ako kupujúci máte právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Ako predávajúci sme povinní bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Vám ako spotrebiteľovi všetky platby, ktoré sme od Vás prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Ako spotrebiteľ ste povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Váha a dĺžka vlasov je ( spolu so sponkami ) a môže sa hýbať - alebo + 5 - 7%.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto článku všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu.
 
7. Záruka vrátenia peňazí
Ak nebudete s objednaným tovarom spokojní, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prebrania zásielky, (nie dobierkou). Tovar musí byť nepoškodený, neporušený a neskúšaný v pôvodnom obale a bez známok použitia. Vlasy nevymieňame a nevraciame späť ak nie sú vlasy v pôvodnom balení a je prestrihnutá alebo poškodená hygienická šnúrka, alebo papierik. NAKOĽKO JE TO HYGIENICKÝ TOVAR. Peniaze budú vrátené na Vami požadovaný bankový účet prevodom najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, alebo poštovým poukazom na účet, alebo adresu. Ako predávajúci nie sme povinní vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto článku všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako nám je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne použitý. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese najlacnejsievlasy@najlacnejsievlasy.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy vedený vyššie v týchto obchodných podmienkach. K odstúpeniu od zmluvy na preukázanie zmluvného vzťahu priložte fotokópiu dokladu o kúpe.

 
8. Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný uviesť v objednávkovom formulári všetky položky označené ako povinné. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, ktorá mu bola oznámená. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. Pri reklamácii je potrebné sa riadiť reklamačným poriadkom predávajúceho.
 
9. Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu alebo zmazanie telefonicky alebo e-mailom.
 
10. Zrušenie objednávky
Objednávku môžete stornovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ nebola ešte vyexpedovaná. Stačí uviesť číslo objednávky a kontaktné údaje na Vás.
 
11. Záverečné ustanovenia
Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Prípadne spory medzi Najdlhšie vlasy s.r.o a Kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade Kupujúci - spotrebiteľ môže spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Skôr ako bude pristúpenie k mimosúdnemu riešeniu sporu Najdlhšie vlasy s.r.o doporučuje Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Najdlhšie vlasy s.r.o pre vyriešenie vzniknutej situácie.

ODR platforma: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

Obsah tohto internetového obchodu je chránený autorským zákonom. Kopírovanie a publikovanie akejkoľvek časti stránky bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané a trestné.

 
 
Obchodné podmienky platia od 5.9.2023
 

Na naší webové stránce používáme různé soubory cookies za účelem zajištění její lehčího používání a vyhodnocování. Více o používaných souborech cookies a možnostech jejich deaktivace se dozvíte v obchodních podmínkách