facebook

Obchodní podmínky

Podmínky použití webové stránky www.nejlevnejsiclipy.cz a zásady ochrany a zpracování osobních údajů.

Náš e-shop www.nejlevnejsiclipy.cz přistupuje k ochraně osobních údajů zodpovědně a se vší vážností. Níže najdete podrobný popis Jak přistupujeme k zpracování Vašich údajů. Pokud bychom to však měli zestručnit, tak takhle:

 • Náš e-shop sbírá pouze údaje nezbytné pro dodání Vaší objednávky.
 • Předáváme je jen kurýrovi a to jen proto, aby Vás našel.
 • Po třech letech je automaticky mažeme.
 • Používáme klasické vyhodnocovací nástroje a žádný osobní profiling - nespojujeme si osobní údaje.
 • Newsletter Vám budeme zasílat pouze pokud se k němu přihlásíte.
 • Používáme Cookies, protože bez nich by nefungoval ani košík. A také nechceme aby Vás honila nesmyslná reklama. Pokud ale preferujete raději nesmyslnou reklamu, tak je můžete kdykoliv vymazat.

Obecná ustanovení

Společnost Najdlhšie vlasy s.r.o, Baničová 518/1, 949 01 Nitra, zapsaná Městským soudem v Nitře, oddíl C, vložka 42937 / N, ICO: 50 806 173 jako provozovatel (dále jen "provozovatel") garantuje bezpečnost a ochranu svěřených osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") a se zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn.

1.Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel a Objednávající se zavazují plnit právní požadavky a povinnosti v souladu se zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v souvislosti se svou činností při plnění Objednávky. Provozovatel i Objednávající se současně zavazují při plnění Objednávky, postupovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR "), jakmile toto nařízení nadobudne účinnost (25. května 2018), jakož i v souladu s právními předpisy či závaznými pravidly, které budou na úrovni Evropské unie nebo v České republice přijato za účelem provedení nebo adaptace tohoto nařízení. Smluvní strany se zavazují poskytnout si v této souvislosti veškerou potřebnou součinnost.
 2. Tímto ustanovením se proto upravují vztahy mezi objednávajícího, jak Poskytovatelem osobních údajů a Provozovatelem, jak Provozovatelem osobních údajů. Objednávající tímto ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 Zákona o ochraně osobních údajů pověřuje Provozovatele ke zpracování osobních údajů dotčených osob v níže uvedeném rozsahu, trvání a účelu, za níže uvedených podmínek.
 3. Zúčastněnými osobami se pro účely smluvního vztahu rozumí fyzické osoby -zákazníci (Objednávající), návštěvníci webu, kontaktní osoby objednávajícího.
 4. Předmětem zpracování osobních údajů jsou údaje, které Objednávající odevzdal Provozovateli v rozsahu potřebném pro výkon a plnění povinností podle Objednávky / smlouvy:
  1. Jméno a Příjmení
  2. Fakturační adresa
  3. Dodací adresa
  4. Telefónní číslo
 5. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování a / nebo dodání zboží a služeb objednávajícího spočívající zejména v dodání zboží prostřednictvím kurýrní společnosti a plnění jiných práv a povinností vyplývajících z Objednávky. Tyto údaje jsou nezbytné pro účely dodání objednaných zboží a služeb. Pro účely dodání zboží nebo služeb Provozovatel využívá kurýrní a spediční společnosti s nimiž mě řádně uzavřeny smlouvy o poskytování služeb. Využívané kurýrní společnosti se současně zavázali zprostředkujícími smlouvami dodržovat zákonná pravidla ochrany osobních údajů. Využívané kurýrní společnosti jsou:
  1. Slovenská Pošta (https://www.posta.sk/stranky/ochrana-osobnych-udajov)
  2. GLS Kuriér (http://www.glskurier.sk/novinky/ochrana-osobnych-udajov-gdpr)
  3. DPD (https://www.dpd.com/cz/business_customers/podminky_a_soukromi/ochrana_osobnich_udaju)
  4. UPS (https://www.ups.com/sk/sk/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page)
  5. Geis (https://www.geis-group.sk/sk/novy-zakon-o-ochrane-osobnych-udajov)
  6. DHL (http://www.balikovapreprava.sk/novinka/ochrana-osobnych-udajov-v-dhl-parcel-slovensko-s-r-o)
 6. Osobní údaje mohou být Provozovatelem zpracovávány pouze po dobu trvání účelu a to 3 roky a v případě právního základu po dobu vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy.
 7. Po ukončení zpracování osobních údajů, Provozovatelem všechny osobní údaje buď smaže nebo vrátí objednávajícího a smaže také všechny existující kopie.
 8. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje bude zpracovávat pouze na základě pokynů objednávajícího. Pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Provozovatele dohodnutými v rámci Objednávky, se považuje za prováděny v souladu s instrukcemi objednávajícího.
 9. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje s náležitou odbornou péčí tak, aby neporušil žádné ustanovení Zákona nebo jiného obecně závazného právního předpisu nebo nezpůsobil skutečnost, která by znamenala porušení Zákona či jiného obecně závazného právního předpisu.
 10. Jakmile se Provozovatel dozví, že došlo k porušení ochrany osobních údajů, neprodleně když se dozvěděl, že k porušení ochrany osobních údajů došlo, takové porušení oznámí Objednateli na kontaktní e-mail uvedený v Objednávce.
 11. Provozovatel přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění takové úrovně zabezpečení, která odpovídá danému riziku, a to s přihlédnutím na stav techniky, charakteru, rozsahu, kontextu a účelem zpracování ik různé pravděpodobným a různé vážným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.
 12. Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti Provozovatel zohlednil zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo nezákonné zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněný přístup k nim.
 13. Provozovatel kromě opatření podle § 39 Zákona, přijme také následující organizační a technická opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se Zákonem a jinými obecně závaznými právními předpisy:
  1. zaváže zaměstnanců, kteří jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje k zachovávání mlčenlivost o informacích, o kterých se dozvěděli,
  2. bude osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech,
  3. osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě přístupových hesel a budou osobní údaje pravidelně zálohovat,
  4. zajistí dálkový přenos osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích,
 14. Provozovatel prohlašuje, že zabezpečení osobních údajů v rámci poskytovaných služeb objednávajícího je is ohledem na ním přijata další opatření dostačující, a to i s přihlédnutím na stav techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účely zpracování ik různé pravděpodobným a různé závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.
 15. V případě ukončení (doručení) Objednávky nejsou Provozovatel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovém případě trvá i po ukončení účinnosti Objednávky, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob k Provozovatel.

 

2.Uživatelské údaje o návštěvě našich webových stránek

Informace, které získáváme během vašeho používání našich webových stránek využíváme výlučně pro statistické vyhodnocení. To nám pomáhá přizpůsobit naše webové stránky vašim potřebám a zároveň jejich optimalizovat. Osobní uživatelské profily pomocí nich nevytváříme.

Nástroje využívané pro analýzu a vyhodnocování návštěvnosti našich stránek:

Google Analytics
Data, která sbírá nástroj Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Osobní údaje sbírané nástrojem Analytics jsou automaticky odstraňovány po 26 měsících od poslední interakce s našimi tisku webových stránek.

3.COOKIES

Při použití webových stránek goup.sk dochází k ukládání souborů cookies (identifikačních souborů, které zajišťují sledování aktivity uživatele na stránkách) na elektronickém zařízení, pomocí kterého uživatel k těmto stránkám přistupuje.

Nástroje ukládající Cookies do Vašeho zařízení na základě našeho pověření, platné zprostředkovatelské smlouvě a účinné spolupráce s nimi:

 • Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk)
 • Google Adwords (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk)

Osobní údaje ukládány v databázích e-shopu jsou chráněny přihlašovacím procesem. Výchozí nastavení databáze umožňuje přihlášení do databáze pouze přímo ze serveru. Samotné údaje jsou uloženy mimo veřejně přístupných částí serveru, čili nejsou dostupné přes http protokol (internetový prohlížeč). Hesla našich zákazníků pro přihlášení na webstránce nebo e-shopu jsou hashované šifrovacím kódem, což fyzicky znemožňuje jejich zpětné přečtení. Proto vám nikdy nemůžeme poslat Vaše zapomenuté heslo, ani my ho totiž neznáme a nedokážeme získat. Pokud své heslo zapomenete, můžete si nechat vygenerovat nové heslo v části "Zapomenuté heslo".

E-shop má implementovánu funkci automatického mazání všech osobních údajů z objednávek a registrovaných účtů 3 roky od jejich poslední aktivity.

Údaje, které ukládá do trvalých Cookies platných po dobu 30 dní náš e-shop systém:

Seznam (ID) a počty zboží v košíku, ID použité slevy, Počet použitých bodů z věrnostního programu na získání slevy, ID použitého slevového kupónu k objednávce, ID účtovaného poplatku k objednávce, ID vybraného způsobu platby, ID vybraného způsobu doručení, PSČ pro doručení , pokud je jiné než má zadané uživatel v profilu, Ulice pro doručení, pokud je jiná jak mě zadanou uživatel v profilu, Město pro doručení, pokud je jiné než ma zadané uživatel v profilu, Stát pro doručení, pokud je jiný než ma zadané uživatel v profilu, bezpečnostní kontrolní součet hodnot cookies košíku, aby se nedaly libovolně změnit jeho položky.

V případě udělení souhlasu (povolení cookies) mohou být na elektronickém zařízení uživatele ukládány:

 • dočasné soubory cookies, které se při vypnutí internetového prohlížeče uživatele automaticky vymažou,
 • dlouhodobé soubory cookies, které v internetovém prohlížeči uživatele zůstávají zachovány i po vypnutí zařízení, pomocí kterého uživatel přistupuje k webovým stránkám goup.sk (tyto cookies může uživatel kdykoliv vymazat a po několika týdnech nebo měsících se vymažou i automaticky).

V případě odmítnutí souhlasu (odmítnutí cookies ve webovém prohlížeči) provozovatel nemůže garantovat úplnou funkčnost webových stránek goup.sk, zejména negarantuje možnost přispívat do diskuse v částech blog a magazín.

Jak vymazat nebo zablokovat Cookies

Zobrazit, změnit a nastavit ukládání Cookies společností Google si můžete kontrolovat instalací rozšíření pro Váš prohlížeč: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sk. Z ukládání Cookies společností Google se můžete úplně odhlásit po nainstalování rozšíření pro Váš prohlížeč: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Pro zablokování Cookies ostatních poskytovatelů upravte nastavení internetového prohlížeče nebo zakažte používání souborů cookie ve svém prohlížeči.

Prostřednictvím bezpečnostních nastavení vašeho prohlížeče si můžete sami vybrat, zda se Cookies budou ukládat, a to například tak, že nebudete hned od začátku akceptovat žádné Cookies nebo tyto budete akceptovat pouze na požádání, nebo se rozhodnete, že Cookies budou po každém ukončení procházení webových stránek vymazány.

Návod na zprávu Cookies dle Vašeho prohlížeče:

4.Reklamní služby spojené s používaním webových stránek

Na našich webových stránkách využíváme služby Google Conversion Tracking a Google Remarketing. Google Conversion Tracking je analytická služba společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") pro měření úspěchu našich reklam umístěných na Google (AdWords). Pokud se na naše stránky dostanete přes s reklamu v Google, založí se na vašem prohlížeči Cookie. Tyto Cookies neslouží k osobní identifikaci.

Pomocí Google Conversion Tracking můžeme my a Google rozeznat, že někdo klikl na naši reklamu umístěnou na Google a byl přesměrován na naši stránku. Nevidíme přitom, jaké jiné stránky uživatel otevřel. Informace získané pomocí Google Conversion Tracking slouží výhradně pro sestavení statistik o úspěchu a využívání našich kampaní AdWords. Přitom však nezískáváme a nedostáváme žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

Na našich webových stránkách navíc využíváme remarketingové technologie od Google, společnosti Netsuccess (reklamní systém Inres) nebo AdForm. Těmito technologiemi mohou být uživatelé, kteří naše stránky již navštívili, znovu oslovení cílově zaměřenou reklamou i na jiných stránkách partnerské sítě Google, Inres nebo Adform. Remarketingové technologie Google, Inres a Adform také využívají Cookies.

Pokud si nepřejete dostávat reklamu podle vašich zájmů, můžete pomocí nastavení popsaných v bodě 3. Cookies pro tento účel deaktivovat. 

5.Newsletter – e-mailový magazín

Pokud se chcete přihlásit k bezplatnému odebírání newsletteru, potřebujeme k tomu vaši e-mailovou adresu. Po odeslání přihlašovacího formuláře od nás obdržíte potvrzovací e-mail. Přihlášení k odběru je platné až v okamžiku kliknutí na link, uvedený v potvrzovacím e-maily. Vámi poskytnuté údaje jsou nezbytné a budou použity výhradně pro účely zasílání Newsletteru. Potvrzením přihlášení potvrzujete váš souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy a dalších vašich dobrovolně uvedených údajů pro zde uvedený účel. Kontaktní údaje mohou být za účelem doručení a anonymního vyhodnocování statistik čtenosti emailu zpracovávány třetími stranami a to:

 • Mailchimp
 • Ecomail

Z Newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit, například tak, že využijete odhlasovala link ve spodní části každého e-mailu.

Pokud při přihlášení uvedete dobrovolně další údaje o Vaší osobě (jméno, příjmení), použijeme tyto údaje pouze za účelem připojení osobního oslovení k vašemu Newsletteru. Tyto údaje můžete kdykoli změnit nebo vymazat, přičemž link na to určený najdete v dolní části Newsletteru. Následně se tyto dobrovolné dodatečné údaje obratem vymazány nebo změní podle vašeho zadání.

6.Kontaktní údaje a on-line formuláře

Pokud požádáte o zpětné kontaktování prostřednictvím e-mailu nebo některého z kontaktních formulářů na těchto stránkách, budou Vaše osobní údaje zpracovávané jako oprávněný zájem provozovatele kontaktovat uživatele a poskytnout návrh spolupráce, odpověď na otázku nebo poradenství. poskytnutí jakýchkoli osobních údajů v kontaktních on-line formulářích je na základě svobodného uvážení a dobrovolné; poskytnutí některých údajů je však nezbytné k tomu, Váš požadavek mohla být zpracována.

Shromažďované osobní údaje, které uživatel může poskytnout provozovateli:

 • jméno nebo příjmení (nezbytné)
 • e-mailová adresa (nezbytné)
 • telefónní číslo (nezbytné)

Všechny osobní údaje poskytnuté prostřednictvím on-line formulářů jsou zpracovávány po dobu 3 roky a následně jsou z příslušných formulářových databází automaticky odstraněny.

7.Zabezpečení webstránek

Všechna data umístěny na goup.sk a její subdoménách jsou chráněny šifrovaným připojením SSL, což znemožňuje jejich únik během přenosu nebo kontaktu s naší webstránkou.

8.Poučení dotčené osoby ve smyslu Zákona (§28):

 1. Jak dotčená osoba, máte právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:
  1.  ve všeobecně srozumitelné formě informace o stavu zpracování svých osobních údajů v informačním systému; při vydání rozhodnutí podle bodu 2) v tomto odstavci, jste oprávněn se oboznámiť s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  2. ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého provozovatel získal vaše osobní údaje pro zpracování,
  3. ve všeobecně srozumitelné formě odpis (seznam) vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  4. opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  5. likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování, pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, můžete požádat o jejich vrácení,
  6. likvidaci osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona;
  7. potvrzení, zda jsou nebo nejsou o vás osobní údaje zpracovávané,
  8. blokování vašich osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu.
 2. Jak dotčená osoba, máte právo na základě bezplatné písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, u provozovatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro vás právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování vašich osobních údajů. Máte právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění provozovatel budete informováni ve lhůtě 30 dnů;
 3. Můžete podat oznámení úřadu na ochranu osobních údajů při podezření, že vaše osobní údaje neoprávněně zpracovávají;
 4. Pokud dotčená osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce;
 5. Pokud dotčená osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.
 6. Dotčená osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele namítat vůči
  1. zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu a žádat jejich likvidaci,
  2. využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) Zákona (tj titul, jméno, příjmení a adresa dotyčné osoby) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
  3. poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) Zákona (tj titul, jméno, příjmení a adresa dotyčné osoby) pro účely přímého marketingu.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.nejlevnejsiclipy.cz je Najdlhšie vlasy s.r.o, Baničová 518/1, 949 01 Nitra, zapsaná Městským soudem v Nitře, oddíl C, vložka 42937 / N, ICO: 50 806 173.

Všechny objednávky přijaté přes internetovou stránku www.nejlevnejsiclipy.cz se považují za závazné. Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu, která je uvedena v e-maily, který dostane po potvrzení objednávky. Pro objednávky přes telefon platí cena, která je uvedena na stránkách www.nejlevnejsiclipy.cz v den objednání zboží.Naše obchodní společnost si vyhrazuje právo na prodloužení dodací doby a to v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. V takovém případě bude kupující neprodleně informován.

 

2. Ceny

Všechny ceny uvedené na stránkách www.nejlevnejsiclipy.cz jsou s DPH 20%.

Součástí každé dodávky je daňový doklad. Všechny ceny spolu s akčními cenami platí až do odvolání nebo do vyprodání zásob. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen. Pokud však už máte zboží objednané, platí cena, za kterou Jste objednávali bez ohledu na změny cen.

 

3. Vyřízení objednávky

Naše společnost dodává zboží kupujícímu na základě elektronické objednávky.Podmínkou platnosti každé objednávky je vyplnění povinných údajů při odeslání objednávky. Prodávající má právo žádat od kupujícího ověření objednávky prostřednictvím emailu nebo telefonu.

Objednávat můžete i telefonicky na uvedeném tel.. čísle v pracovní dny od 10:00-17:00.

 

4. Dodací podmínky

Objednané zboží doručujeme prostřednictvím kurýrní služby GLS. Objednané zboží expedujeme ihned jakmile budeme mít připsány peníze na našem účtu, objednávku Vám posíláme.. Zboží uvedené v akciové nabídce (platí do vyprodání zásob) expedujeme v den přijetí objednávky nebo v nejbližší pracovní den, jakmile budeme mít připsány peníze na našem účtu. Pokud se doba vyexpedování prodlouží budeme Vás o tom informovat. Zboží bude doručeno na Vámi požadovanou adresu vyplněnou v objednávkovém formuláři. Průměrná doba doručení je 48 - 72 hodin.

 

5. Doprava

Doprava kurýrem GLS je 199Kč prědem na účet.

Každý balík je zabalen do krabice, nebo bezpečnostní obálky, aby byl chráněn proti nárazu.

 

6. Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na veškeré zboží poskytujeme zákonem stanovenou záruční dobu 24 měsíců stejně jako v normálním kamenném obchodě. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které mě zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci lze uplatnit poštou.

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradíme my. K reklamaci je třeba připojit charakter vady, kopii kupního dokladu a kontakt na Vás. Reklamace vyřizujeme v pracovních dnech přes e-mail, nebo písemně. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu ao jejím průběhu informujeme zákazníka. Váha a délka vlasů je ( spolu se sponkami ) a může se hýbat - nebo + 5 - 7%

 

7. Záruka vrácení peněz

Pokud nebudete s objednaným zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit do 14 dní od přebrání zásilky, (ne dobírkou). Zboží musí být nepoškozené, neporušený a nezkoušená v původním obalu a bez známek použití. Vlasy nevyměňujeme a nevracíme zpět pokud nejsou vlasy v původním balení a je prostřižená nebo poškozená hygienická šňůrka nebo papírek. PROTOŽE JE HYGIENICKÝ ZBOŽÍ. Peníze budou vráceny na vámi požadovaný bankovní účet převodem do 14 dní, nebo poštovním poukazem na účet, nebo adresu od doručení vráceného zboží + fakturu originál třeba poslat. Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu nelze v případě, že bylo zboží částečně použit.

 

8. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla oznámena. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Při reklamaci je třeba se řídit reklamačním řádem prodávajícího.

 

9. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu nebo smazání telefonicky nebo e-mailem.

 

10. Zrušení objednávky

Objednávku můžete stornovat prostřednictvím e-mailu. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaje na Vás. 

Kupující má právo jednostranně stornovat objednávku, a to pouze v případě, že mu ještě nebyla poslaná, oznámena a/nebo doručena akceptace objednávky, a tedy kupní smlouva nevstoupila v platnost. Objednávku lze stornovat telefonicky nebo písemnou formou (e - mailem nebo poštou ). Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu telefonicky nebo písemnou formou (e - mailem nebo poštou )

 

11. Závěrečná ustanovení

Prodávající ručí kupujícímu za odeslání zboží v rámci dohodnuté dodací doby, za cenu zboží v době objednávky, za kvalitní zabalení zboží, za dodání správného zboží.Prodávající neručí kupujícímu za pozdní dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou (nebo udáním nesprávné adresy kupujícího), za případné nedodání zboží (vinou dodavatele), za poškození zásilky zaviněné kurýrní společností (v takovém případě je nutné uplatňovat reklamaci přímo u pracovníka kurýrní služby, nebo na poště ). Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání této objednávky, taktéž i platnou cenu objednaného zboží uvedenou na internetové stránce www.nejlevnejsiclipy.cz

 

Obchodní podmínky platí od 25. 5. 2018

 

 

Na naší webové stránce používáme různé soubory cookies za účelem zajištění její lehčího používání a vyhodnocování. Více o používaných souborech cookies a možnostech jejich deaktivace se dozvíte v obchodních podmínkách